RÚT TIỀN BẢO HIỂM NHÂN THỌ TRƯỚC HẠN, NÊN HAY KHÔNG?

Việc duy trì bảo hiểm đến kết thúc hợp đồng là điều mà người tham gia bảo hiểm mong muốn. Lúc này, các quyền lợi được hưởng sẽ đúng như bản hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, trong trường hợp bất khả kháng, người tham gia bảo hiểm hoàn toàn có thể rút tiền bảo hiểm nhân thọ trước hạn theo quy định của công ty bảo hiểm.

RÚT TIỀN BẢO HIỂM NHÂN THỌ TRƯỚC HẠN, NÊN HAY KHÔNG?

#1. Rút tiền bảo hiểm nhân thọ vào 2 năm đầu kể từ ngày mua

Trong 2 năm đầu tiên, nếu người mua vì nhiều lý do không muốn tham gia tiếp có thể ngừng tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên, việc rút tiền bảo hiểm trước hạn trong 2 năm đầu, người mua sẽ không nhân lại được phí bảo hiểm đã đóng hoặc rất ít. Tuy nhiên các quyền lợi bảo hiểm sẽ không được đảm bảo.

#2. Rút tiền bảo hiểm nhân thọ sau 2 năm và trước ngày đáo hạn

Sau 2 năm kể từ khi bắt đầu đóng thì bảo hiểm nhân thọ mới bắt đầu có giá trị hoàn lại và sẽ gia tăng theo từng năm. Nếu người tham gia có ý định rút tiền bảo hiểm trước hạn thì sẽ nhận được một khoản tiền nhất định, tuy nhiên chắc chắn là sẽ thấp hơn nh so với số tiền đã đóng. Đến giai đoạn giữa thời gian tham gia bảo hiểm, giá trị hoàn lại mới gần bằng số tiền phí người mua bảo hiểm đã đóng. Tóm lại, nếu rút tiền bảo hiểm nhân thọ trước hạn càng sớm thì người mua sẽ bị thiệt thòi.