NHỮNG LƯU Ý KHI RÚT TIỀN BẢO HIỂM NHÂN THỌ TRƯỚC HẠN

Việc rút tiền bảo hiểm trước hạn là sự kiện bất khả kháng. Vì vậy, nếu phải thực hiện thì để đảm bảo quyền lợi bạn cần chú ý những điều sau

NHỮNG LƯU Ý KHI RÚT TIỀN BẢO HIỂM NHÂN THỌ TRƯỚC HẠN

  • Ưu tiên chọn rút tiền bảo hiểm nhân thọ trước hạn theo cách rút tiền từ giá trị tài khoản hợp đồng hoặc tạm ứng từ giá trị tài khoản hợp đồng/giá trị hoàn lại. Bởi, theo cách này, quyền lợi bảo vệ theo hợp đồng bảo hiểm vẫn được áp dụng. Tuy phải giảm đi vì giá trị hợp đồng không còn nhiều.
  • Luôn cân nhắc việc rút tiền bảo hiểm trước hạn sau khoảng 2 năm tham gia bởi vì thời điểm này việc việc rút bảo hiểm mới có giá trị.
  • Việc rút tiền bảo hiểm trước hạn đều phải có văn bản yêu cầu với công ty bảo hiểm do người đứng tên bảo hiểm thực hiện.
  • Một khi đã xác định rút tiền bảo hiểm trước hạn có nghĩa là bạn đã huỷ bỏ toàn bỏ quyền lợi bảo hiểm của người được bảo hiểm theo như hợp đồng bảo hiểm đã thoả thuận.